Czytanie Pisma Świętego

CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który z tekstu zatwierdzonego przez kompetentną władzę przynajmniej przez pół godziny będzie czytać Pismo Święte z szacunkiem należnym Słowu Bożemu i na sposób lektury duchownej; jeśli uczyni to w krótszym przeciągu czasu, odpust będzie cząstkowy.

Gdy ktoś z rozumnej przyczyny nie jest w stanie czytać, udziela się odpustu zupełnego lub cząstkowego, jak wyżej, jeśli sam tekst Pisma Świętego dociera do niego bądź dlatego, że jest czytany przez kogoś innego, bądź dzięki tak zwanej technice „video’’ lub „audio’’.

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienie trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Papieża. Co zaś dotyczy odpustu cząstkowego, wymagane jest wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca.